Andmeladu (andmeait)

Andmeladu on ettevõttes olemasolevate andmete struktureeritud kogum, millest otsustaja saab kiirelt, lihtsalt ja mugavalt koostada talle vajalikke aruandeid ja analüüse. Andmeladu tagab puhastatud, korrastatud ja kõikvõimalike kombinatsioonidena alati kättesaadavad andmed. Andmeladu ühendab endas nii ajaloolised kui ka operatiivandmed, andmed sotsiaalvõrgustikest ja sensoritest jne. Andmekogumid tekivad ja talletuvad nii füüsiliselt kui ka hajussüsteemidena, nii öiste laadimiste abil kui ka reaalajas. Tänu andmeladudele on juurdepääs vajalikele andmetele lihtsam, kiirem ja paindlikum.

Aruandlus- ja analüüsisüsteemid

Analüüsisüsteem (võib eksisteerida iseseisvalt või olla andmelao osa) loob paindliku keskkonna andmete analüüsimiseks, visualiseerimiseks ning trendide ja prognooside koostamiseks. Lisaväärtusena tekib süsteemi juurutamisel ettevõttes selgem äriprotsess, ühtsem terminoloogia ning ühtne tõlgendus andmetest.

Tulemusjuhtimise süsteemid

Tulemusjuhtimise süsteemi (Performance management system) aluseks on Balanced Scorecard (BSC) ehk tasakaalustatud tulemuskaart. See on juhtimismeetod, kus ettevõtte igapäevategevus on seotud tema visiooni ja strateegiliste eesmärkidega sobivalt valitud suhtarvude süsteemi abil. Võtmenäitajate väljavalimisel hinnatakse ettevõtte tööd neljast erinevast valdkonnast lähtudes: finantsjuhtimine, kliendid, ettevõttesisesed protsessid, personal ja ettevõtte areng. Süsteem koondab olulisemad võtmenäitajad osakondade või valdkondade kaupa ühisele juhtimislauale (Dashboardile).

Andmekvaliteedianalüüs ja -süsteemid

Andmetes esinevad nihked ja arvulised lahknevused, mis mõjutavad otseselt juhtimisotsuste väärtust ja seeläbi ka terve organisatsiooni arengut. Enne aruannete esitamist tuleb need parandada või peita. Andmekvaliteedi analüüs annab ülevaate andmebaasis leiduvatest andmetest ja andmevigadest, analüüsib nende tekkepõhjusi ning annab soovitusi vigade parandamiseks ja nende mõju vähendamiseks. Andmekvaliteedianalüüsi peale tuleb mõelda enne andmeaida ehitamist, st enne, kui vead hakkavad mõjutama nende andmete alusel loodavate aruannete kontrollitavust ning tõele vastavust. Andmekvaliteedianalüüsist saadava hetkepildi ja väärtuse võib muuta püsivaks ja jälgitavaks protsessiks monitooringusüsteemi abil.

Statistiline analüüs ja andmekaeve

Andmekaeve toob suurtest andmehulkadest esile seal peituvad olulised seosed. Andmekaeve eesmärk on leida vastuseid küsimustele:

  • Kes on kõige tulusamad kliendid praegu ja kes peaksid seda olema tulevikus?
  • Millised kliendid võivad kõige tõenäolisemalt minna konkurendi juurde?
  • Kuidas võiks maksimeerida tulu kliendi kohta?
  • Kes on parimad kandidaadid uute toodete ostmiseks?

Resta professionaalsed konsultandid ja koolitajad aitavad teid andmeanalüüsi ja andmekaeve tarkvara valimisel ja juurutamisel. Aitame teil leida analüüsiks sobiva valimi, lähenemisviisi ja täpsed statistilised meetodid.

Meditsiinistatistika

Meditsiinilise uuringuga saab parimad tulemused kui uuring hoolikalt planeerida. Resta meeskond aitab koostada uuringu kava ja hinnata vajalikku uuritavate hulka. Meditsiinistatistikale iseloomulikke analüüsimeetodeid kasutades saab andmetest kätte sinna peitunud olulise info. Aitame leida analüüsiks sobiva lähenemisviisi ja rakendatavad statistilised meetodid.